ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( HRT 301 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kentsel Alan Düzenlemesi
Ders kodu: HRT 301
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: HRT 202
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Arazi yönetimi bakışıyla, kentsel alan düzenlemeleri ile ilgili yasal altyapının yorumlanması, imar planı uygulamaları ile ilişkilerin belirlenmesi, gerekli kavramsal ve teknik yöntemler ile ilgili uygulama becerisinin edinilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kentsel alan, imar ve arazi yönetimi kavramlarını, kentsel alanların düzenlenmesi ile ilgili imar mevzuat hükümlerini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İmar planları uygulama süreç ve yöntemlerini, farklılıklarını ortaya koyar, imar planları uygulama adımlarını analiz eder, yasal ve teknik işlemleri tasarlar ve yönetir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  3. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Kamu yararı kavramını tanımlar, Kamulaştırma planlarını hazırlar ve uygulama sürecini teknik ve hukuki yönden yürütür, kamu adına kamulaştırma işlemlerini veya taşınmaz malların alım-satım ve kiralanması işlemlerini uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Harita Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Tarihi çevre koruma bilincinin kazandırıldığı bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmak
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  4. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Arsa ve arazi düzenlemesinde yöntem ve yaklaşımları açıklar, Kentsel alan düzenleme amaçlı İmar parseli üretilmesi için gerekli ölçme, hesaplama ve görselleştirme yöntemlerini seçer ve uygular.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek,
  2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
  3. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  6. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 5. Kentleşme sürecinde imar planları uygulamalarında karşılaşılan imar-mülkiyet sorunlarını yorumlar ve çözüm önerilerini ortaya koyar, imar uygulamalarına ilişkin bir mesleki yazılım kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tanımlanmış problemleri çözmek için yazılım ve/veya donanım tabanlı sistem, bileşen veya süreçler tasarlamak ve geliştirmek
  2. Harita Mühendisliği alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
  6. Projenin güvenli ve sağlıklı şekilde yönetilmesi için farkındalık geliştirmek, çalışma ortamı ve yasal haklar ile ilgilenmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kentsel alan düzenlemesi kavramlarına giriş ve temel ilkeler.
2. hafta: İmar Mevzuatı. Kent ve kentleşme sürecinde planlama yaklaşımları. Yerel yönetim birimleri.
3. hafta: Çevre-nazım-imar planı geliştirme ve uygulama süreçleri.
4. hafta: Kentsel alan yönetim araçlarına genel bakış. Türkiye'de imar planı uygulama çeşitleri. İfraz-tevhit yöntemleri ile imar planı uygulaması. Ödev verilmesi.
5. hafta: Kamulaştırma kavramı ve ilgili mevzuatlar.
6. hafta: Kamulaştırma yöntemi ile imar planı uygulaması.
7. hafta: Arsa-arazi düzenlemesi (AAD) le imar planı uygulaması. Türkiye ve Dünya’da arsa-arazi
düzenlemeleri.
8. hafta: Arasınav.
9. hafta: AAD alanının belirlenmesi. Kamu / Düzenleme Ortaklık Payı (KOP/DOP) belirlenmesi. DOP hesaplarına bağlı düzenleme verilerinin belirlenmesi. Proje verilmesi.
10. hafta: AAD'de parselasyon yaklaşımları ve işlemleri. İmar Plan verilerinin yorumlanması. Dağıtım işleminin mevcut kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanması.
11. hafta: AAD'de yeniden dağıtım ve parsel tahsisinin yapılması. Sonuçların mevzuat uyumu açısından irdelenmesi.
12. hafta: AAD sürecinin genel değerlendirmesi. AAD'nin plan uygulama sürecine etkisi ve yaşanan sorunların irdelenmesi.
13. hafta: Islah İmar Uygulamaları. Kentsel dönüşüm projelerinin kapsamı ve uygulamaları.
14. hafta: Kat Mülkiyeti kavramı, mevzuatı ve uygulamaları.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları ve slaytları.
Önerilen kaynaklar: - Ülger, E. , Baz, İ. ve diğerleri 2008, Alan Düzenleme Ana Esaslarının Belirleme projesi,TAU Yayını, ISBN: 978-975-490-001-9, Ankara.
- Yomralıoğlu, T., 1997, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri?, (editör), JEFOD Yayın No:1, Trabzon.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 9 20
Ödev: 4,5,11 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 7
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 2 3
Dönem projesi: 6 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->