ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ucuncuduzeymenu.asp

Ders Bilgi Formu ( JFM 652 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
Ders kodu: JFM 652
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2015, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, ekonomik reform ve teknoloji gibi küresel değişen dinamikler, yeni arazi idare altyapıları ve araçlarını gerektirmektedir. Arazi yönetimi bu araçlardan biri olup, arazi kaynaklarının çok daha etkin kullanımını sağlar. Etkin bir arazi yönetimi için arazi kaynağının konumu, büyüklüğü, kapasitesi, mülkiyeti ve kullanımı gibi arazi bilgilerine gereksinim vardır. Kadastro araziye yönelik bu bilgileri sağlayan en temel öğedir. Bu ders kapsamında, arazi idaresi için mevcut yaklaşımlar pekiştirilerek, yeni vizyonel düşünceler üretilip, arazi yönetim sistemlerinin yapılandırılması ve geliştirilmesi öğretilecektir. Coğrafi bilgi sistemlerinin önemli uygulama alanlarından biri de Arazi Bilgi Sistemleri (ABS), mülkiyet yönetimine yönelik parsel-bazlı arazi yönetim işlemlerini konu alır. Bu dersin amacı CBS yaklaşımı ile ABS’nin temel fonksiyonlarını kurumsal yapılanma süreçlerinde uygulayabilmek yeteneklerini artırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Arazi yönetimiyle ilgili mevzuatı anlar, taşınmaz hukukunda kullanabileceği mevzuatı seçer.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak.
  2. Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
  3. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanmak.
  4. Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
  5. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Mülkiyet ve kadastronun gelişiminin paralelinde Dünya’da ve Türkiye’de kadastronun nasıl yapıldığını kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 3. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nin bileşenlerini anlar, Arazi Bilgi Sistemi kurulması ve işletilmesi sürecini, eksiklikleri ve gereksinimleri analiz eder.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

 4. Arazi yönetiminde mevcut durumu eleştirir, teknik, yasal ve idari yaklaşım boyutlarıyla çözümleri belirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  Değerlendirme Tipi

   İçerik Yukarı
1. hafta: Arazi Yönetimine giriş. İnsan-toprak ilişkileri ve arazi kullanımına dair temel kavramlar
2. hafta: Dünya’da ve Türkiye’de arazi kullanım politikaları. Kentsel ve kırsal alanlarda arazi yönetimi
3. hafta: Bir kaynak olarak arazinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan değerlendirilmesi
4. hafta: Mülkiyet kavramı ve yönetiminde 3S kuralı; arazi hakları, sorumluluk ve kısıtlamalar
5. hafta: Dünya’da kadastro. Çok-amaçlı kadastronun gelişimi ve kadastro sistemlerine yaklaşımlar
6. hafta: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) gelişim süreci, kapsamı ve bileşenleri
7. hafta: Kamu kurumlarında arazi yönetimi uygulamaları
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve arazi yönetimine etkisi. Arazi Bilgi Sistemleri (ABS)’ne giriş
10. hafta: ABS’nin temel kavramları ve fonksiyonları
11. hafta: Sürdürülebilir arazi yönetimi için politik gereksinimler ve strateji geliştirme
12. hafta: ABS yapısının kurulması, yaşatılması ve kurumsal yaklaşımlar.
13. hafta: Kent ve kırsal arazi yönetimi için teknik gereksinimler
14. hafta: Ulusal düzeyde arazi yönetiminde yaşanan sorunlar ve problem çözüm yaklaşımları
15. hafta*: ABS uygulamaları ve örnek çalışmalar
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: - Dale, P., McLaughlin, J.D., 2003. Land Administration. Oxford Press. ISBN 0- 19-823390-6.
- Williamson, I., Enemark, S., Wallace, S., Rajabifard, A., 2009. Land Administration for Sustainable Development, ESRI Press, ISBN 9781589480414, USA.
- Meyer, N., 2004. GIS and Land Records, ESRI Press, ISBN 1-58948-077-3, USA.
- Yomralıoğlu, T., 1993. A Nominal Asset Value-Based Approach for Land Readjustment and Its Implementation Using GIS, PhD Thesis, Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, s.1-327, England.
- Wyatt, P. and Ralphs, M., 2007. GIS in Land and Property Management, 2nd ed., Spon Press, London, ISBN 0-415-24065-4.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 6 12
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 2
Ara sınav (Vize): 1 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 6 2
Final sınavı: 1 3
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->