ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


Doktora Öğrencisi İçin Kayıt Yenileme ve Derse Kayıt Esasları

Senato Esası – Kayıt Yenileme ve Derse Kayıt 

MADDE 23 SE- (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programı için her yarıyıl kayıt yenileme dönemlerinde açılan lisansüstü dersler arasından, öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.

(2) Kayıt yenileme haftasında kayıt yaptıramayan öğrenciler, takip eden bir hafta içerisinde mazeret durumlarını bildiren belgeleri ile birlikte dilekçesini sunar, Danışman ve Anabilim Dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazaretli kayıt olması uygun görülen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-çıkarma haftası sonuna kadar danışmanı ile birlikte alacağı dersleri belirler, öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışmanı onayını gerçekleştirir.

(3) Öğrenci, Akademik Takvimdeki ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar, danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir veya kayıt yaptırdığı ders/derslerden çekilebilir.

Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü 

Madde 46 SE - (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler ders yükleri toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı ve  uzmanlık alan dersinden (tez önerisi, tez izleme ve tez çalışması) oluşur. Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına kabul edilen öğrenciler, 42 krediden az olmamak koşuluyla, on dört adet ders, iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı ve uzmanlık alan dersinden (tez önerisi, tez izleme ve tez çalışmasından) oluşur.  Öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almak zorundadır.

FBE 501- Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği dersi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Madde 21 SE - (8) Seminer dersi, kredisiz olup, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi; seminer dersini tekrar alması durumu hariç, farklı yarıyıllarda iki seminer dersi almak zorundadır. Danışman, seminer dersinin yürütür ve öğrenci ile seminer konusunu belirler. Lisansüstü programın ilgili seminer dersine ait seminer programı, dersi veren danışmanların teklifi çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanlığı veya Enstitü tarafından ilan edilir. Öğrenci, seminer konusu kapsamında seminer raporunu hazırlar ve belirtilen tarihte sunumunu yapar. Seminer sunumları, seminer dersini alan öğrenciler ve ilgilisinin katılımına açıktır.

(2) Öğrencinin doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin; en az dört tanesini 600/700 kodlu derslerden, %30 ingilizce programı ise en az üç tane öğretim dili İngilizce olan derslerden, %100 İngilizce programı ise tümünü öğretim dili İngilizce olan derslerden almak zorundadır.

Madde 25 SE … c) Lisansüstü programlarında AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek 7 ders (14 ders lisans derecesi ile bütünleşik doktora programında) 21 kredilik (42 kredilik lisans derecesi ile bütünleşik doktora programında) miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. AGNO hesabında, 4/8 ders 12/24 kredilik miktara ait kredi ilgili anabilim dalı veya programda tanımlanan derslerden olmak zorundadır…
d) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Tekrar edilen derslerden genel not ortalamasına en son alınan not katılır.

 (3)  Danışmanın, program koordinatörünün ve/veya anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders, lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla dört ders seçilebilir. Bu dersler, 46 SE (2) kapsamında öğrencinin almak zorunda olduğu dersler arasında kabul edilebilir.

(4) Danışmanın, program koordinatörünün ve/veya anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, bu derslerden azami ders süresi içinde en az CC notu ile başarılı olmak zorundadır. Bu dersler kredisiz olup “Ortalama Dışı” (OD) olarak değerlendirilir.

MADDE 50 SE -  (1)  Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavına girebilmesi için kredili ders yükü ve seminer derslerini tamamlaması, AGNO’su en az 3.00 olması gerekir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyıl ve en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken dördüncü yarıyıl ve en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır. …

Lisansüstü senato esaslarına erişmek için tıklayınız.

-->