ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MAK 512 Kompozit Malzemeler ve Tasarım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 514 Yorulma, Kırılma ve Sürünme X
X
X
X
MAK 520 Sonlu Elemanlar Analizinin Temelleri X
MAK 521 Bilgisayar Destekli Tasarım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 523 Biyomekanik X
X
X
MAK 524 Makine Mühendisliğinde Yapay Zeka X
X
X
X
X
MAK 525 Mühendislik Tasarımlarının Optimizasyonu X
X
X
X
X
MAK 528 Aşınma ve Sürtünme Mekanizmaları X
X
X
X
X
MAK 529 Mühendislikte Malzeme Seçimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 530 Workbench ile Sonlu Elemanlar Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 531 Metal Kesme Prensipleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 533 Malzemelerin Mekanik Davranışları X
X
X
X
X
X
MAK 534 Plastik Malzemeler ve Prosesleri X
X
X
X
X
X
X
MAK 535 Yüzey Mühendisliğine Giriş X
X
X
X
X
X
MAK 537 Yakıt Hücresi Teknolojileri X
X
X
MAK 538 Eklemeli İmalat X
X
X
X
X
X
MAK 539 İletimle Isı Transferi X
X
X
X
X
MAK 540 Yanma X
X
X
X
X
MAK 541 Isı Değiştirici Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 543 İleri Akışkanlar Mekaniği X
X
X
X
X
MAK 544 Deneysel Akışkanlar Mekaniği X
X
X
X
X
X
MAK 550 Isıl Sistemlerin Tasarımı, Analizi ve Optimizasyonu X
X
X
X
X
MAK 551 Çoklu Evreli Akış Ve Isı Geçişi X
X
X
X
X
X
MAK 555 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği X
X
X
MAK 556 Rüzgâr Enerjisi Mühendisliğine Giriş X
MAK 561 Mekatronik X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 562 İleri Mühendislik Dinamiği X
X
X
X
MAK 564 Rotor Dinamiği X
X
X
X
MAK 565 Mekanik Titreşimler ve Kontrol X
X
X
X
X
X
X
MAK 566 Dinamik Sistemlerin Kontrolü X
X
MAK 577 Isıl Sistemlerde Ekserji Analizi X
X
X
MAK 584 İleri Mühendislik Matematiği X
X
X
X
X
X
MAK 585 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu X
X
MAK 586 Mühendislikte Optimizasyon Metodları X
X
X
X
MAK 587 Mühendislikte Sayısal Metotlar X
X
X
X
X
MAK 589 Mühendislikte Deney Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 611 Elastisite Teorisi X
X
X
X
X
X
MAK 612 Metal Şekillendirme ve Plastisite Teorisi X
X
X
X
MAK 613 Levha ve Kabuk Teorisi X
X
X
X
MAK 620 İleri Sonlu Elemanlar Analizi X
X
X
X
MAK 622 Makine Mühendisliğinde İleri Sayısal Metotlar X
X
X
X
X
X
MAK 623 Sürekli Ortamların Mekaniği X
X
X
X
X
MAK 625 Uygulamalı Sonlu Elemanlar Analizi X
X
X
X
MAK 627 İleri Mukavemet X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 640 Taşınımla Isı Transferi X
X
X
X
X
MAK 643 Viskoz Akış Teorisi X
X
X
X
X
X
X
MAK 645 Havacılık Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 666 Uygulamalı Optimal Kontrol X
X
X
X
X
X
X
MAK 669 Lineer Robust Kontrol X
X
X
X
X
X
MAK 679 Sistem Dinamiği ve Kontrolünde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MAK 614 Malzemelerin Plastik Deformasyon Özellikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 615 Malzemelerin Yüksek Sıcaklıklardaki Davranışları X
X
X
X
X
X
MAK 616 Metallerde Hasar Analizi X
X
X
X
X
X
MAK 618 Mikrosistemlerin Tasarımı X
X
X
X
X
X
MAK 619 Triboloji X
X
X
X
MAK 634 Polimer Kompozitler ve Karışımlar X
X
X
X
X
MAK 635 Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı X
X
X
X
X
MAK 636 Sürdürülebilir Talaşlı İmalat X
X
X
X
X
X
MAK 638 Talaşlı İmalat Mekaniği ve Dinamiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 639 İleri Termodinamik X
X
X
X
X
MAK 641 Isıl Radyasyon X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 642 İleri Aerodinamik X
X
X
X
X
X
X
MAK 644 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Isı Değiştiricisi Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 646 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirme Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 647 Kombine Çevrim Gaz ve Buhar Türbini Elektrik Santralleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 648 İleri Gaz Dinamiği X
X
X
X
MAK 668 Mühendislik Problemlerinde Bulanık Mantık Uygulamaları ve Çözüm Yaklaşımları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 670 İleri Analitik Dinamik X
X
X
X
MAK 680 Uçuş Stabilite ve Kontrolü X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
MAK 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->