ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MAT 511 Lineer Cebir 1 X
X
X
X
X
MAT 517 Halka Kuramı I X
X
X
MAT 519 Modül Teori I X
X
X
X
X
X
MAT 521 Sonlu Grup Kuramı X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 523 Sonlu Grupların Temsil Teorisi X
MAT 525 Değişmeli Cebir X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 535 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi I X
X
X
X
MAT 541 Fonksiyonel Analiz X
X
X
X
MAT 542 Reel Analiz X
X
X
X
X
X
MAT 545 Sayısal Analiz I X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 547 Sayısal Yaklaşım Teorisi I X
X
X
X
X
X
X
MAT 548 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 549 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi X
X
X
MAT 551 Diferansiyel Denklemler Teorisi I X
X
X
X
X
X
MAT 553 Lineer Diferansiyel Denklemler X
X
X
X
X
X
MAT 561 Matematiksel Mantık X
X
X
X
MAT 563 Çizge Kuramı I X
X
X
X
X
MAT 565 Kombinatoryal Tasarım Kuramı X
X
X
X
X
X
MAT 567 Cebirsel Çizge Kuramı X
X
MAT 571 Genel Topoloji X
X
X
MAT 581 Olasılık ve Matematiksel İstatistik I X
X
X
X
MAT 582 Olasılık ve Matematiksel İstatistik II X
X
X
MAT 587 Sinir Ağların Matematik Temelleri ve Uygulamaları X
X
X
MAT 590 Diferansiyel Denklemlerin Hamilton Formülasyonuna Giriş X
X
X
MAT 595 Tensör Analizi ve Genel Relativite Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 614 Sayısal Analiz II
MAT 616 Cebir II X
X
X
X
X
X
X
MAT 618 Halka Kuramı II X
X
X
X
X
X
X
MAT 619 Modül Teori II X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 636 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi II X
X
MAT 652 Diferansiyel Denklemler Teorisi II X
X
X
X
X
MAT 661 Homolojik Cebire Giriş II X
X
X
X
MAT 671 Operatör Kuramı ve Uygulamaları X
X
X
X
MAT 672 Potansiyel Teorisi X
X
MAT 673 Harmonik Fonksiyonlar Teorisi X
X
X
X
X
MAT 674 Hp Uzayları X
X
MAT 675 Spektral Teori ve Matematiksel Fiziğin Denklemleri X
X
X
X
MAT 677 Dinamik Sistemler İçin Lineer Olmayan Analiz X
X
X
X
X
X
X
MAT 678 Bulanık Diferansiyel Denklemler Teorisi X
X
X
X
X
X
X
MAT 679 Fraksiyonel Diferansiyel Denklemler Teorisi X
X
X
X
X
X
X
MAT 680 Nedensel Diferansiyel Denklemler Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MAT 575 Cebirsel Topoloji X
X
X
X
X
X
MAT 621 Kafes Kuramı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 662 Eliptik Eğriler X
X
X
X
X
X
X
MAT 663 Kombinatoryal Tasarım Kuramında İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 665 Çizge Kuramında İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 667 Cebirsel Sayılar Teorisi I X
X
X
X
MAT 669 Cebirsel Geometri X
X
X
X
X
MAT 676 Hiperbolik Tipli Denklemler için Ters Problemler X
MAT 681 Metrik Uzaylarda Küme Diferansiyel Denklemler Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 682 Lineer Olmayan Parabolik Denklemlerin Çözümlerinin Davranış Özellikleri X
X
X
X
X
X
MAT 685 Geometrik Mekanik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MAT 690 Dış Form Analizi X
X
X
X
MAT 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
MAT 692 Seminer II X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->