ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖNCEKI (ÖRGÜN, YAYGIN VE OKUL DIŞI) EĞITIMIN TANINMASI


  ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Öğrencilerin GTÜ lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşmeden önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınmaktadır. Önceki eğitim kapsamında diğer üniversitelerden alınmış olan dersler İntibak Komisyonunun söz konusu programa uygun bulması halinde tanınarak notu transkriptine işlenir. Bu dersler transkriptte transfer ders olarak görünür ve “T” harfi ile belirtilir.

Yabancı Dil Muafiyeti

Yalnızca YDS/eYDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL ve TOEFL iBT’den geçerli puanı olanlar yabancı dil şartını sağlamış sayılırlar.

  YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında resmî olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (yaygın ve okul dışı) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gebze Teknik Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Derece Koşul ve Kuralları

  • En az 21 GTÜ kredisi alarak en az 7 farklı dersi ve iki semineri 4 yarıyılda başarıyla tamamlayan;
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 (GTÜ geçme notu: BB - AKTS geçme notu: C) genel not ortalamasını elde eden;
  • Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek üzere Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) 60/100 puan veya dengi bir sınavdan eşdeğer puan almış olan;
  • Doktora Yeterlik Sınavını geçen;
  • Bir doktora tezi hazırlayıp, Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilere Nanobilim ve Nanomühendislik bölümü doktora derecesi verilir.

Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.

-->