ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak

BECERİ

 1. İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisi kullanmak
 2. Analitik, deneysel araştırmalar yapmak ve süreçlerin tasarım ve uygulanması sırasında karmaşık durumları analiz etmek
 3. Yeni profesyonel uygulamalar ve yetileri yorumlamak için farkındalık geliştirmek
 4. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek

Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
 2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 3. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
 4. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1.  Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->