ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak.

BECERİ

 1. Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
 2. Proje tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanmak.
 3. Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve modern Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alet ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek
 5. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanındaki uygulamaları uzmanlık alanı düzeyinde tasarlayabilir ve veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanır.
 2. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve sonuçlandırıp raporlayabilir.

Öğrenme Yetkinliği

 1. Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
 2. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılar ve bu yeteneği kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır.
 2. Yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir biçimde iletişim kurabilir, bilimsel toplantılara yazılı veya sözlü olarak katılım gösterebilir.
 3. Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilir.
 4. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olur ve çalıştığı alanla ilgili olan yazılımları etkin bir biçimde kullanır.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 2. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci kazanır.
-->