ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Matematik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
 2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
 3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
 4. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
 5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek

Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 2. Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
 2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
 3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
-->