ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Programa ait öğrenme çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Temel Alan Yeterlilikleri (TAY) aşağıdaki tabloda ilişkilendirilmektedir. Kategorilendirilmiş tablo için tıklayınız.

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8. Düzey (DOKTORA Eğitimi)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. X
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
BECERİ 1-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X X X X X
2-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
YETKİNLİK Öğrenme Yetkinliği 1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. X X
YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X X X X
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. X X
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X X
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X
YETKİNLİK Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 1-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.
2-Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir.
3-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.
-->