ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

1.Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.

BECERİ

2. Organizmalarda madde ve enerji ilişkisini anlayabilme.

3. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

4. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

5. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklayabilme.

6. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere

uygulayabilme.

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

7. Bireysel olarak çalışabilmek, bağımsız karar alabilmek ve farklı disiplinleri de içeren grup çalışmalarına etkin olarak katılabilme.

Öğrenme Yetkinliği

8. Sürekli öğrenme bilinciyle bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek alanına uygulayabilme.

9. Mevcut bilgiyi kullanarak hipotez üretebilmek ve problem çözümüne yönelik deney tasarlayıp yürüterek elde edilen sonuçları yorumlayabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda çalışmalarını yazılı ve sözlü ifade edebilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

11. Biyolojik kavramları bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilme ve sorun çözümüne yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirebilme.

12. Akademik etik kurallarını özümseme ve sorumluluk bilinciyle davranabilme.

s -->