ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. İktisatla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere hakim olmak

BECERİ

 1. İktisadi teorileri, iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde incelemek
 2. İktisat kuramları arasındaki ilişkileri ve farklılıkları açıklamak
 3. İktisadi verileri toplamak, işlemek, analiz etmek, bu verileri sınıflandırmak ve yorumlamak; iktisat teorisini veriler ile sınamak
 4. Ekonometrik yöntemleri etkin olarak kullanarak iktisat ilkeleri çerçevesinde çeşitli politika sorularına cevap üretmek
 5. İktisat alanı ile etkileşim içinde olan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve analizlerde diğer disiplinlerden yararlanmak
 6. Özel kesim ve kamu kesiminin aradığı nitelikli elemanlarda bulunan iktisat, maliye, hukuk, işletme ve muhasebe bilgisine sahip olmak ve bunları kullanmak
 7. Bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte iktisadi finansal gelişmeleri takip etmek, anlamak ve yorumlamak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşimde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyi sürekli öğrenme bilincine sahip olmak
 2. İktisatla ilgili bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek
 3. Beşeri ve toplumsal ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Eğitim sürecinde edindiği birikimi toplum önünde yazılı ve sözlü olarak sunmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Mesleki etik, adalet ve toplumsal sorumluluk bilinçlerine sahip olmak
 2. İktisadi verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak
-->