ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenciler her ders için ara sınav ve ödevlere ek olarak final sınavına girmek zorundadır. Öğrencinin başarı notu, öğretim elemanı tarafından ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve derse katılımına göre verilir. Bütün not ortalamaları iki harfli puanlama (AA, BA, BB, vb.) ile ifade edilir.

Ara sınav ve/veya final sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Dairesine bildirilir. Bu durumda başarı notu, yarıyıl boyunca yapılan çalışmalara göre belirlenir.

Uygulama ve/veya laboratuar çalışmaları ayrıca değerlendirilebilir. Bu durumda her ders, uygulama ve/veya laboratuar çalışması birbirinden bağımsız olarak yukarıdaki yönetmeliklere uyar.

NOT TABLOSU VE NOT DAĞITIM REHBERİ

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. (DC), (DD), (FD), (FF) notları başarısızlığı ifade eder. Her bir ders için öğrenciye aşağıdaki notlardan biri verilir:

GTÜ Puanı GTÜ Katsayı GTÜ Başarı Notu AKTS
91-100 4.0 AA A
85-90 3.5 BA B
80-84 3.0 BB C
70-79 2.5 CB D
65-69 2.0 CC E
55-64 1.5 DC FX
40-54 1.0 DD --
39 ve aşağısı 0.0 FF F
Vizesiz başarısız 0.0 VF NA (Devamsız Başarısız)

T (Transfer): Başka bir üniversiteden transfer edilen dersi ifade eder. Bu derse ait başarı notu, Dönem Not Ortalamasına dahil edilir.

M (Muaf): Muaf olunan dersi ifade eder. Bu derse ait başarı notu Dönem Not Ortalaması’na dahil edilmez.

Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin not ortalaması, Ağırlıklı Yarıyıl Not Ortalaması (Dönem Not Ortalaması) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması olarak hesaplanır ve her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile o derslerden aldığı kredilerin çarpılması ile elde edilecek toplamın krediler toplamına bölünmesi sonucunda Ağırlıklı Yarıyıl Not Ortalaması bulunur

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması: Öğrencinin aldığı derslerin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile o derslerden alınan kredilerin çarpılması sonucu elde edilecek toplamın krediler toplamına bölünmesi sonucunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması bulunur.

Koşullu Dönem Ortalaması: Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan bir öğrenci, bir dönemin sonunda; Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi, Müzik ve Resim gibi kültür derslerinin notları dikkate alınmadan hesaplanacak koşullu dönem not ortalamasının 2,00 olması durumunda ilgili dönemde DC ve DD ile başarısız olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır. Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi, Müzik ve Resim gibi kültür derslerinden ortalama ile başarılı olunamaz.

-->