ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

 


Program Öğrenme Çıktıları

Kimya

 

TAY

(Temel Alan Yeterlilikleri)

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

TYYÇ

(Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi)

6.DÜZEY LİSANS

BİLGİ

1-Temel Kimya bilgisi edinmek

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1- Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlamak

2- Evrensel problemlerin çözümünde kimya ilkelerinden ve yasalarından faydalanmak

3- Kimya alanındaki fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi kazanmak

4- Kimya problemlerini tanımlamak ve çözmek için fen ve matematikten faydalanmak

5- Kimya teorik ve pratik bilgilerinin temelini alarak bu temeli kimya endüstrisinde ileri çalışmalara uygulayabilme becerisi kazanmak

6- Malzemeler arasındaki ilişkileri ve yapısal özellikleri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirmek, veri analizi yapmak, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisini edinmek

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİK

1-Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,


-->