ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


Yüksek Lisans Öğrencisi İçin Kayıt Yenileme ve Derse Kayıt Esasları

Senato Esası – Kayıt Yenileme ve Derse Kayıt 

MADDE 23 SE- (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programı için her yarıyıl kayıt yenileme dönemlerinde açılan lisansüstü dersler arasından, öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.

(2) Kayıt yenileme haftasında kayıt yaptıramayan öğrenciler, takip eden bir hafta içerisinde mazeret durumlarını bildiren belgeleri ile birlikte dilekçesini sunar, Danışman ve Anabilim Dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazaretli kayıt olması uygun görülen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-çıkarma haftası sonuna kadar danışmanı ile birlikte alacağı dersleri belirler, öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışmanı onayını gerçekleştirir.

(3) Öğrenci, Akademik Takvimdeki ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar, danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir veya kayıt yaptırdığı ders/derslerden çekilebilir.

Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü 

MADDE 33 SE - (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Öğrenci, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili dersi başarıyla tamamlaması ve mezuniyet için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir. Kredisiz olarak iki adet seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersalmak zorundadır.

FBE 501- Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği dersi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Madde 21 SE - (8) Seminer dersi, kredisiz olup, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi; seminer dersini tekrar alması durumu hariç, farklı yarıyıllarda iki seminer dersi almak zorundadır. Danışman, seminer dersinin yürütür ve öğrenci ile seminer konusunu belirler. Lisansüstü programın ilgili seminer dersine ait seminer programı, dersi veren danışmanların teklifi çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanlığı veya Enstitü tarafından ilan edilir. Öğrenci, seminer konusu kapsamında seminer raporunu hazırlar ve belirtilen tarihte sunumunu yapar. Seminer sunumları, seminer dersini alan öğrenciler ve ilgilisinin katılımına açıktır.

(2) Öğrenci almak zorunda olduğu toplam kredili derslerin dört tanesini ilgili yüksek lisans programında açılan veya programın dersleri arasından almak zorundadır. Öğrencinin kayıtlı olduğu program %30 ingilizce programı ise toplam kredili derslerin en az üç tanesini öğretim dili İngilizce olan derslerden, kayıtlı olduğu program %100 İngilizce programı ise toplam kredili derslerin tümünü İngilizce olan derslerdenalmak zorundadır.

Madde 25 SE … c) Lisansüstü programlarında AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek 7 ders 21 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. AGNO hesabında, 4 ders 12 kredilik miktara ait kredi ilgili anabilim dalı veya programda tanımlanan derslerden olmak zorundadır. …
d) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Tekrar edilen derslerden genel not ortalamasına en son alınan not katılır. …

(3) Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu belirlemelidir ve tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli Yüksek Lisans programı için tez konusu belirlendikten veya değiştirildikten sonra, en az bir kere "Gelişmekte" (D) ve son olarak da "Başarılı" (P) notu almış olması şartıyla öğrenci en erken ikinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girer.

(4) Danışmanın, program koordinatörünün ve/veya anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler, 33 SE (2) kapsamında öğrencinin almak zorunda olduğu dersler arasında kabul edilebilir.

(5) Danışmanın, program koordinatörünün ve/veya anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrenci en çok iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, bu derslerden azami ders süresi içinde en az CC notu ile başarılı olmak zorundadır. Bu dersler, “Ortalama Dışı” (OD) olarak değerlendirilir.

Lisansüstü senato esaslarına erişmek için tıklayınız.

Uzmanlık Alan Dersi, Seminerler ve Ortak Dersler ile ilgili bilgi için tıklayınız

-->