ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Yüksek Lisans Derecesi almak için;

  • Öğrenci, en az 7 kredili dersi başarmış olmalı, en yüksek 7 derse ( 21 GTÜ kredilik) ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir. Lisansüstü programlarından mezuniyet için AGNO’sunun en az BB (3,00) olması gerekir.

  • Öğrenci, kredili derslerin en az 4’ünü Program Seçmeli derslerden almalıdır. Diğer Programlardan Seçmeli en fazla 3 kredili ders seçebilir.

  • Öğrenci, 1 kredisiz Seminer dersi ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konularını içeren bir dersi almak zorundadır ve “Başarılı” (P) notu alması gerekir.

  • Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu belirlemelidir ve tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alanı Dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli Yüksek Lisans programı için tez konusu belirlendikten veya değiştirildikten sonra, en az bir kere “Gelişmekte" (D) ve son olarak da "Başarılı" (P) notu almış olması şartıyla öğrenci en az iki yarıyılda tez çalışmasını hazırlar.

  • Öğrenci, en fazla 4 yarıyılda ders yükümlülüklerini tamamlamak zorundadır ve en fazla 6 yarıyılda tez çalışmasını başarıyla sunarak mezun olur.

-->