ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI


Lisansüstü Kayıt Kabul ve Kayıt Koşulları

Senato Esası - Lisansüstü Programlara Başvuru İçin Temel Esaslar

MADDE 9 SE -

 1. 1) Lisansüstü Programlara başvurularda uygulanacak esaslar aşağıda listelenmiştir.
  1. a) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvurabilir.
  2. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diploması olmasına sahip olmaları veya o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olması gerekir.
  3. c) Bütünleşik Doktora Programı kapsamında, lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğrencilerin AGNO’ları en az 4 üzerinden 3.00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır.
  4. ç) Bir aday yüksek lisans için aynı yarıyılda en fazla iki farklı, doktora için ise bir programa başvurabilir.
  5. d) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES puanı; tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar için en az 55, Bütünleşik Doktora Programı kapsamında doktora programlarına lisans diploması ile başvuranlar için en az 80 olmalıdır.
  6. e) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarının puanları, ALES eşdeğeri olarak senato tarafından kabul edilen “ALES eşdeğerlik tablosu”na göre kullanılır.
  7. f) Lisansüstü programları giriş sınavına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuru için YÖK tarafından kabul edilen ve/veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavları (YDS/ YÖKDİL) veya eşdeğeri kabul edilen dil belgesi şartı sağlanmalıdır. Yüksek Lisans başvurusu için yabancı dil belgesi olmayanlar, GTÜ tarafından yapılan “İngilizce Yeterlik Sınavı”na girmek zorundadır.
  8. g) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen ve/veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarında (YDS/ YÖKDİL) en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından muadili bir puan alması gerekir.
  9. ğ) Başvuru için kullanılan sınavların geçerlilik süreleri sınav sonuç tarihinden itibaren olmak üzere aşağıda listelenmiştir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
   1. i) ALES puanı 5 (beş) yıl,
   2. ii) GRE/GMAT puanı 5 (beş) yıl,
   3. iii) YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS puanı 5 (beş) yıl,
   4. iv) TOEFL IBT, GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı puanı 2 (iki) yıl
  10. h) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlarına başvurusu için öğrenci kabul ilanında belirtilen bölümlerden mezun olması ve mezuniyet diplomalarının uygun olduğuna dair belgelerin YÖK’ten alınmış olması gerekir. ALES puanının yanısıra, öğretim dili Türkçe veya %30 İngilizce olan programlara kabul için TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında en az C1 derecesine sahip olması gerekir.
 2. 2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda uygulanacak diğer esaslar aşağıda listelenmiştir.
  1. a) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar (I. ve II. öğretim), İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadırlar. Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir.
   1. i) YDS İngilizceden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalıdır.
   2. ii) Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından en az 60 puan almış olmalıdır. %100 İngilizce programlarında, Program Yürütme Kurulu ve/veya Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Enstitü Kurulu’nun kararıyla başvuru için GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı kabul edilmez.
   3. iii) Yüksek Lisans programına başvuruda, en az son üç yılında İngilizce'nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede İngilizce eğitim veren bölümlerden mezun olmalıdır.
  2. b) I. öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adayların yukarıda belirtilen dil puanları ve muafiyetleri mevcut değilse, GTÜ İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucuna göre aşağıdaki gibi değerlendirilir;
   1. 40 puanın altında not alanlar mülakat sınavına giremez ve başvuru sonucu başarısız olur.
   2. 40-60 arasında puan alanlar mülakat sınavına girme hakkı kazanır. Mülakat sınavından başarılı olanlar öğrenimlerine İngilizce Hazırlık programından başlar.
   3. 60 ve üzeri puan alanlar mülakat sınavına girme hakkı kazanır. Mülakat sınavından başarılı olanlar ders aşamasından öğretimine başlar.
  3. c) İngilizce yeterlik sınavında 40-60 arasında puan alıp mülakat sınavında başarılı olan öğrencilerin durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir;
   1. i) Öğretim dili İngilizce veya % 30 İngilizce olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler, en fazla bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilir. İki yıl içerisinde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
   2. ii) Öğretim dili %100 Türkçe olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler isterlerse Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurarak, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile İngilizce hazırlık sınıfından başlar.
 3. 3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda uygulanacak esaslar aşağıda listelenmiştir.
  1. a) Başvurduğu tezsiz program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına sahip olmak gerekir. ALES puanı aranmaz.
  2. b) Öğretim dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda İngilizce yeterliklerini belgelemek şartı aranmaz.
  3. c) Öğretim dili İngilizce (%30 veya %100) olan tezsiz yüksek lisans programlarında, yabancı dil şartı için Madde 9 SE – (2) a) bendindeki hükümleri uygulanır. 
 4. 4) İlgili enstitü anabilim dalı doktora programlarına başvuruda; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans mezunu sayılır.

NOT: Güncel değişiklikler ilgili dönemdeki lisansüstü başvuru koşulları ve lisansüstü senato esaslarından takip edilebilir. Lisansüstü senato esaslarına erişmek için tıklayınız.

-->