ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Doğal afetler ve sürdürülebilirlikle ilgili bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde mimari sorunların çözümü bağlamında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri/yayınları takip etmek
 2. Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik bilgi edinmek
 3. Tarihi çevre koruma bilincinin kazandırıldığı bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmak

BECERİ

 1. Teknolojik gelişmeleri izleme, çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşabilme,
 2. Yeni teknoloji ve bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme
 3. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde mimari sorunlara akılcı çözümler üretebilme
 4. Fonksiyonel, estetik ve teknik gereksinmeleri karşılayan sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarımlar yapabilme
 5. Tarihi yapıları belgeleme teknikleri ve korunarak sürdürülebilirlikleri konusunda projeler üretebilme
 6. Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanıma
 7. Mesleki uygulamalarda paydaşlarla birlikte çalışabilme

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek
 2. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek

Öğrenme Yetkinliği

 1. Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek
 2. Meslek pratiğinde etkin kurum ve kurullarla işbirliği yapmak
 3. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli hareket etmek

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Meslek pratiğinde süreç yönetiminde liderlik rolü üstlenmek
 2. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 2. Kamu ve toplum yararı bağlamında mesleki ve yasal sorumlulukları yerine getirmek
 3. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek
 4. Çağdaş teknolojiyi kullanarak mimari sorunlara yönelik özgün, yaratıcı çözümler üretmek
-->