ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. İleri düzey İşletme kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
 2. Rekabet stratejisi, yatırım ve proje yönetimi konuları ile ilgili ileri düzeyde yönetim problemlerini formüle edip çözmek
 3. İleri düzeyde işletme bilgisi edinmek ve gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek
 4. Pazarlama yönetimi ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi tanımlamak.
 5. Muhasebe yöntemlerini uygulamaya dökmek
 6. Örgütsel davranışı ayrıntılı olarak açıklamak
 7. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 2. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->