ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


 1. Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; programlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bildirimde bulunmak ve kalitenin yükseltilmesine destek olmaktır.
  1. Lisansüstü derslerinin değerlendirmeleri; ara sınav veya yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları şeklinde değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.
  2. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav / yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı notu dikkate alınarak verilir. Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Yarıyıl sonu başarı notu olarak değerlendirilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır.
  3. Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan Proje, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Mimarlık Proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.
  4. Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanın onayıyla haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir ara sınavına/bütünleme sınavına giremeyen öğrenciye, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde başvurması halinde Enstitü Yönetim Kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur.
 2. Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim görevlisi/üyesi tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi gerekli gördüğünde, ders değerlendirme yönteminin zorluk derecesini dikkate alarak, sonuç katsayı ve başarı notu (4'lü sistemde) için farklı not aralıklarında yarıyıl sonu puanı (100'lü sistemde) ile değerlendirme yapabilir.
  Puan YarıyılSonu Başarı Notu Katsayısı
  90-100 AA 4,00
  85-89 BA 3,50
  80-84 BB 3,00
  75-79 CB 2,50
  70-74 CC 2,00
  65-69 DC 1,50
  60-64 DD 1,00
  50-59 FD 0,50
  49 ve aşağısı FF 0,00
  Devamsız NA -
  Başarılı P -
  Başarısız F -
  Gelişmekte D -
  Muaf M -
  Ortalama Dışı OD -
  Girmedi UA -
  1. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir. Lisansüstü programlarından mezuniyet için AGNO’sunun en az BB (3,00) olması gerekir.
  2. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Bir öğrenci teorik derslerin %70’ine, uygulamaların da %80’ine devam etmek zorundadır. Teorik derslerde % 30, uygulamalı derslerde % 20 devamsızlık yapan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez, yarıyıl sonu başarı notu NA olarak verilir. Dersin öğretim görevlisi/üyesi gerekli gördüğünde, dersi işleyiş yöntemine bağlı olarak farklı bir oranda ders devamlılık şartı belirleyebilir ve ders bilgi formuyla birlikte dönem başında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim görevlisi/üyesi tarafından izlenir.
  3. Lisansüstü programlarında AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek 7 ders (14 ders lisans derecesi ile bütünleşik doktora programında) 21 kredilik (42 kredilik lisans derecesi ile bütünleşik doktora programında) miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. AGNO hesabında, 4/8 ders 12/24 kredilik miktara ait kredi ilgili anabilim dalı veya programda tanımlanan derslerden olmak zorundadır. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir. Yedi/on dört ders 21/42 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız oldukları ders veya dersleri tekrar almak zorunda değildir.
  4. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek on ders 30 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. On ders 30 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, başarısız oldukları ders veya dersleri tekrar almak zorunda değildir.
-->