ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

TYYÇ Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİ

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

YETKİNLİK

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->