ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( AİİT 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders kodu: AİİT 101
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Orkun CANBEK
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 ()
Yılı, Dönemi: 1,2,3,4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli:
Ön koşullar: Hazırlıkta Başarı
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yakın tarih, Mustafa Kemal Atatürkün devrim ve ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyetinin kazanımları hakkında bigi vermek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Osmanlı Devleti'nin yenileşme çabaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Alana özgü ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar olmak
  2. Türk Devrimini siyasi, askeri ve sosyal boyutlarıyla değerlendirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Türk Modernleşmesi'nin felsefini kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Milli Mücadele Dönemi'nin hazırlık ve silahlı mücadele safhası hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Milli Mücadele'nin teşkilatlanması hakkında bilgi sahibi olurlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Osmanlı devletinin yıkılışı ile I.Dünya savaşı arasında mukayese yapabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Derse giriş. Ders ve kavramlar hakkında genel bilgi
2. hafta: Osmanlı Devletinin genel yapısı. XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi (Lale Devri-III. Selim Dönemi 1789-1807-II. Mahmut Dönemi1808-1839)
3. hafta: Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi, İttihad-ı Osmanî Cemiyeti’nden İttihat ve Terakki’ye (İttihad-ı Osmanî Cemiyeti ve Jön Türkler- II. Meşrutiyet’in İlan Edilmesi); II. Meşrutiyet Dönemi; 31 Mart Olayı
4. hafta: Reformlar ve Siyasal Yaşam (II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları); Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları
5. hafta: Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Başlaması; Osmanlı Devleti Açısından Birinci Dünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
6. hafta: Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 ( Mütarekenin İmzalanması- Mütareke’nin Başlıca Hükümleri); Mondros Mütarekesi’nin Uygulanması ve İşgaller
7. hafta: Mütareke Döneminde Siyasal Gelişmeler Ve Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 ( Konferansa Genel Bir Bakış-Konferans’ta Türk Toprakları İle İlgili Olarak Alınan Kararlar)
8. hafta: Ara sınav. Paris Barış Konferansı'nın değerlendirilmesi.
9. hafta: Mütareke Sonrası Siyasal Olaylar-Mütareke’den İzmir’in İşgali’ne İstanbul Hükümetleri- İzmir’in İşgali ve Milli Mücadele’de Cemiyetler
10. hafta: Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa (Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi-Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği’ne Atanması-Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Ayak Basması 19 Mayıs 1919)
11. hafta: Genelgeler ve Kongreler Dönemi (Havza Genelgesi-Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi-Diğer Kongreler); Heyet-i Temsiliye ve İstanbul Hükümetleri; Amasya Görüşmesi; Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi
12. hafta: Misak-ı Millinin kabulü, İstanbul’un İşgali ve Birinci TBMM’nin Açılması 23 Nisan 1920
13. hafta: TBMM’nin Genel özellikleri, Çıkartılan kanunlar
14. hafta: Milli Mücadele’de Basın
15. hafta*: _
16. hafta*: Final Sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
Önerilen kaynaklar: ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2004.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankuzem Yayınları, Ankara, 2009.
GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Milli Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresine, (2C), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1959.
GÜNEŞ, İhsan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Düşünsel Yapısı, Eskişehir, 1985.
KIRÇAK, Çağlar, Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, (2 C) Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.
MERAY, Seha L – OLCAY, Osman, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Antlaşması, İlgili Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1977.
OLCAY, Osman, Sevres Andlaşmasına Doğru (Çeşitli Konferans ve Toplantıların Tutanakları ve Bunlara İlişkin Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981.
ORBAY, Rauf, Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım, I, Emre Yayınları, İstanbul, 1993.
ÖZTOPRAK, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.
RENOUVIN, Pıerre, Birinci Dünya Savaşı 1914-1918, 3. Basım, Çeviren: Adnan Cemgil, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1982.
SELEK, Sabahattin, Anadolu İhtilali, (2C), 8. Basım, Kastaş AŞ Yayınları, İstanbul, 1987.
SONYEL, Salahi R, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I Mondros Bırakışmasından Büyük Millet Meclisi’nin Açılışına Kadar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1973.
ŞAPOLYO, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Rafet Zaimler Yayınevi, 3. Basım, İstanbul, 1958.
TAÇALAN, Nurdoğan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, 1970 TANSEL, Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, (4 C), 3. Basım, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991.
Tarih 4 Türkiye Cumhuriyeti, Maarif Vekâleti Yayınları, İstanbul, 1931.
TBMM Gizli Celse Zabıtları.
TBMM Zabıt Ceridesi.
TEVETOĞLU, Fethi, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.
TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 2. Basım, İstanbul, 1995.
TURAN, Şerafettin, Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.
TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi I-II- III-IV-V, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991, 1999.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->