ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( MBG 112 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoloji II
Ders kodu: MBG 112
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Özlem AKKAYA
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 4 (4+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MBG111
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyolojik çeşitlilik ve yaşam formları (mikroorganizmalar, protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar) ile bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütünü kavramak, Yaşam formlarında yapı ve fonksiyon ilişkisini açıklamak ve onların büyüme, gelişim ve üreme biyolojilerini öğrenmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Ökaryotik çeşitlenme hakkında bilgi sahibi olur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili genel kavramları ve problemleri tanımlama ve çözüm yolları üretebilme.
  2. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  3. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Bitkilerde ve hayvanlarda yapı ve fonksiyon ilişkisini açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini moleküler düzeyde tanımlayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
 3. Biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Yaşam formları ve çevreleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
  2. Bilimsel düşüncenin tarihçesini ve doğasını kavramak ve alanındaki problemlere uygulayabilme.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Evrim Mekanizmaları, Populasyonların evrimi, Türleşme, Değişiklik taşıyan soylar, Doğal seçme yoluyla canlıların adaptasyonu, Türlerin sınıflandırılması, ekosistem ve ekosistemi oluşturan türler arasındaki farklı etkileşimler, türler, populasyonlar ve komuniteler arasındaki farklılıklar, popülasyonlar ve komuniteleri oluşturan bireyler arasındaki davranışsal etkileşimler
2. hafta: Genetik varyasyonlar, Hardy-Weinberg eşitliği, Doğal seçiim, genetik sürüklenme ve gen akışı mekanizmaları ile bir populasyonun alel frekansının değişimi, Biyolojik tür kavramı, Türleşme; allopatrik ve simpatrik türleşme, Üreme engelleri
3. hafta: Biyoçeşitliliğin tarihi, Dünyadaki yaşamın tarihi, Makromoleküllerin abiyotik sentezi, Protohücreler, Kendi kendine çoğalabilen RNA ve doğal seçilimin doğuşu, Bir hücreli ve çok hücreli organizmaların ortaya çıkışı ve karaya yerleşmeleri, Birincil ve İkincil endosinbiyozis, Türleşme ve ortadan kalkma ile ökaryotik çeşitlenme, Vücut biçimindeki değişikliklerde gelişim ile ilgili genlerin rolü, Filogeni ve filogenetik ağaçların oluşturulması, Filogenetik sınıflandırma, sistematik ve ekoloji, filocoğrafya
4. hafta: Bakteriler ve arkealar, Prokaryotlarda yapısal ve fonksiyonel adaptasyonlar, Prokaryotlarda hızlı üreme, mutasyon ve genetik rekombinasyon ile genetik çeşitliliğin artışı, Prokaryotlarda beslenme ve metabolik adaptasyonlar, Prokaryotların filogenisi, Prokaryorların biyosferdeki rolleri
5. hafta: Protistler (Bir hücreli ökaryotlar), Protistlerde yapısal ve işlevsel çeşitlilik, Ökaryotik çeşitlenmede endosimbiyozisin rolü, Protista çeşitliliği: Excavata , Chromalveolata, Rhizaria, Archaeplastida, Unikonta gruplarında bulunan yaşam formları, Protistlerin ekolojik rolleri
6. hafta: Bitki çeşitliliği: Bitkilerin karaya yerleşmesi, Karalara geçişi sağlayan adaptasyonlar, Yeşil alglerden karasal bitkilerin kökenlenmesi, Karasal bitkilerin özellikleri; Döl almaşı, çok hücreli bağımsız embriyolar, sporangiumlarda üretilen çeperli sporlar, çok hücreli gametangiyumlar, apikal meristmeler, Bitkilerin kökeni ve çeşitlenmesi; İletim demetsiz bitkiler (Bryofitler), İletim demetli bitkiler, İletim demetli tohumsuz bitkiler (eğreltiler ve diğer tohumsuz bitkiler)

Ara sınav
7. hafta: İletim demetli tohumlu bitkiler, Gymnospermler (açık tohumlu bitkiler), Angiospermler (kapalı tohumlu bitkiler), Monokotiledonlu (tek çenekli) bitkiler, Dikotiledonlu (çift çenekli) bitkiler, Tohum, polen, çiçek ve meyve adaptasyonları, Tohumlu bitkilerin önemi, Ara sınav
8. hafta: Mantarlar, Mantarların vücut yapısı, Bir hücreli (mayalar) mantarlar ve çok hücreli (filamentli mantarlar, Mantarlarda eşeyli ve eşeysiz olarak sporlarla üreme, Mantarlarda çeşitlilik, Mantarların önemi
9. hafta: Hayvan çeşitliliği, Hayvanlarda üreme ve gelişim, Embriyonik gelişim, Vücut planları: Simetri, dokular, vücut boşlukları, protostom ve deuterostom gelişim (segmentasyon, sölom oluşumu, blastoporun akibeti), Hayvan filogenisi, Omurgasız hayvanlar: Süngerler ve Eumetazoaların çeşitliliği ve yaşam döngüleri
10. hafta: Omurgalı hayvanlar, Kordalılar, Notokord ve sinir kordonu, Başa sahip kordalılar (Craniata), Omurgaya sahip craniatalar (Omurgalılar), Çeneye sahip omurgalılar (Gnathostomata), Kol ve bacaklara sahip çeneliler (Tetrapoda), karaya uyum yapmış yumurtaya sahip tetrapodlar (Amniyotlar), kılları olan ve süt üreten amniyotlar (Memeliler), İkii ayak üzerinde yürüyen memeliler (İnsanlar)
11. hafta: Bitki yapı ve işlevi, Bitkilerde büyüme ve gelişme, Bitkisel dokular, Primer ve sekonder büyüme, Meristemler, Büyüme: Hücre bölünmesi ve hücre genişlemesi, Gelişme: Hücre farklılaşması, Morfogenez,

Bitkilerde taşınım, Maddelerin kısa ve uzun mesafeli taşınımı, Apoplast ve simplast ortamları, Su potansiyeli, Transpirasyon, Su ve minerallerin ksilem ile taşınımı, Ksilemde kütle akışı, Kök basıncı,, Kohezyon ve adhezyon hipotezi, Stomaların transpirasyondaki rolü, Şekerlerin floemde taşınımı
12. hafta: Bitki beslenmesi, Toprak ve ekosistemi, Makrobesin ve mikrobesin elementleri, Toprak bakterileri ve bitki beslenmesi, Mikoriza (mantarlar ve btkilerin mutualistik simbiyozisi), Epifitik, parazitik ve karnivor bitkiler

Ara Sınav
13. hafta: Angiospermlerde üreme ve biyoteknoloji, Angiospermlerin yaşam döngüsü: çiçekler, çift döllenme, meyve, tohum, Bitki ıslahı ve genetik mühendisliği
Bitkilerde sinyal iletimi, bitkisel hormonlar, Işığa, yerçekimine, mekanik uyarılara, çevresel streslere, herbivorlara ve patojen saldırılarına verilen yanıtlar
14. hafta: Hayvan yapısı ve işlevinin temel ilkeleri, Hayvansal dokular: Epitel doku, bağ doku, kas doku, sinir doku, Hayvanlarda geri bildirim mekanizmaları, Biyolojik sistemlerde homeostasis, Vücut Isısı Düzenlenmesi, Endotermi ve ektotermi, Hayvanların enerji gereksinimleri ve metabolizma
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1) Biology: A Global Approach, Global Edition, 12th edition
Kelly Reece, Jane B.; Taylor, Martha R.; Simon, Eric J.; Dickey, Jean L.; Hogan (Author)
ISBN-13: 978-0135188743 - ISBN-10: 0135188741
2) Lecturer Presantations
Önerilen kaynaklar: 1) Biology: A Global Approach, Global Edition, 12th edition
Kelly Reece, Jane B.; Taylor, Martha R.; Simon, Eric J.; Dickey, Jean L.; Hogan (Author)
ISBN-13: 978-0135188743 - ISBN-10: 0135188741
2) Biology, P.H. Raven, G.B. Johnson, K.A. Mason, J.B. Losos, S.R. Singer, McGraw-Hill Int. 9th Ed. 2010
3) Biology, Slyvia Mader, McGraw-Hill Int, 10th Ed. 2009
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 50
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->